Placówki działają od 2009 roku, w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Specjalizują się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach rozwojowych. W każdej z Placówek jest 14 miejsc. Aktualnie nasz najmłodszy wychowanek ma 8 lat, a najstarszy 19.

Podopieczni Placówek, jak wszystkie dzieci, chodzą do szkoły, odrabiają lekcje, bawią się, jedzą, śpią, czasem chorują. Jak wszystkie dzieci wychowywane w Placówkach, tęsknią za rodzicami i domem, przeżywają rozterki dotyczące własnej przyszłości.

W Placówkach pracują Ciocie i Wujkowie: wychowawcy, pedagog, psycholog, pracownik socjalny i dyrektor. Wszyscy uczą podopiecznych samodzielnego wykonywania czynności domowych, razem odrabiają zadania domowe, chodzą na wywiadówki i wizyty lekarskie, kupują odzież, podręczniki i przybory szkolne. Priorytetem dla pracowników Placówek jest zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju (organizowanie zajęć wychowawczych i zapewnienie dostępu do zajęć specjalistycznych), a także rzetelna realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwoju zainteresowań wychowanków.

„Kiedy się cze­goś prag­nie, wte­dy cały wszechświat sprzy­sięga się, byśmy mog­li spełnić nasze marzenie” Paulo Coelho

Czy marzenia naszych podopiecznych się spełniają…?